TNoM-archiwum

V konferencja z cyklu Tożsamość nauk o mediach

Jubileuszowa – już piąta – konferencja z cyklu Tożsamość nauk o mediach: Obraz osobistych dramatów Niemców i Polaków w reportażach i fotoreportażach z lat 1945–2015 w kontekście przesiedleń. Od nienawiści do pojednania odbyła się w dniach 7–8 czerwca 2016 roku. Jej celem było wyeksponowanie osobistych dramatów przesiedleńców – Niemców i Polaków – w kontekście wydarzeń wywołanych drugą wojną światową, odnalezienie ich uniwersalnego charakteru oraz konsekwencji psychologicznych:

 • cierpień fizycznych i psychicznych Niemców i Polaków, które – mimo wszystko – nie oddalały, ale zbliżały ludzi do siebie;
 • utrata mienia (wypędzeni Niemcy, wspomnienia utraconych stron ojczystych, zadomowienie się Polaków w poniemieckich majątkach);
 • tułaczka Niemców, która wywołała ponowną alienację; psychiczny ból związany z dyskryminacją („kalte Heimat”);
 • dylematy moralne Niemców i Polaków (pomagać czy nie pomagać, związki małżeńskie, wychowanie dzieci w duchu prawdy czy ukrywania przeszłości?
 • jak zostało pokazane i udokumentowane w reportażach pisanych i fotoreportażach – z punku widzenia Niemców i Polaków – cierpienie zwykłych, niewinnych ludzi?

Reportaż jest gatunkiem, który opiera się na rzeczywistych wydarzeniach, przeżyciach i dokumentach, dlatego naczelnym zadaniem było dotarcie do takich tekstów reportażowych, które pozwolą znaleźć odpowiedź na pytanie, co sprawiło, że po latach nienawiści i wzajemnych animozji doszło do pojednania między sąsiadami. Organizatorzy konferencji postawili sobie za cel opracowanie tematyki, na którą do tej pory nie zwracano uwagi (osobiste dramaty jednostek), koncentrując się na wydarzeniach historycznych i politycznych.

Czytaj więcej...

IV konferencja z cyklu Tożsamość nauk o mediach

Czwarta z cyklu debat naukowych poświęconych tożsamości nauk o mediach  Media publiczne wobec wyzwań epoki cyfrowej / Public service media in the digital mediascapes  odbyła się w dniach 19–20 czerwca 2015 roku, wpisując się w obchody 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego oraz 40-lecia Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

Rozwój nowych mediów i technologii, w powiązaniu ze zmianami w zachowaniach współczesnych użytkowników mediów (media społecznościowe, blogosfera, platformy online umożliwiające współtworzenie i dystrybucję treści), powodują konieczność dostosowania się do nowych warunków tradycyjnych mediów audiowizualnych (radio i telewizja). Wyzwania dotyczące adaptacji i zmiany w działalności są szczególnie istotne z punktu widzenia mediów publicznych, ze względu na zobowiązania wobec publiczności oraz realizowaną misję.

Celem konferencji było określenie tendencji rozwoju oraz analiza wyzwań stawianych mediom publicznym w erze konwergencji i cyfryzacji. Spotkanie miało przyczynić się do zdefiniowania modelu mediów publicznych w oparciu o zmiany:

 • zewnętrzne (regulacja, misja, relacje z publicznością),
 • wewnętrzne (organizacja, kultura organizacyjna, finansowanie, innowacje i nowe technologie).

W trakcie czerwcowej konferencji w szczególności zwracano uwagę na następujące problemy: jaki jest stan dyskusji w proponowanych obszarach? Jakie dobre praktyki dostosowania się mediów publicznych do ekosystemów cyfrowych obserwuje się w Polsce oraz w innych krajach? Jakie rekomendacje można zaproponować polskim mediom publicznym, które ewoluują, by dostosować się do wymagań epoki cyfrowej?

Wśród gości, do których skierowano zaproszenie, znaleźli się – poza przedstawicielami środowiska akademickiego – przedstawiciele administracji rządowej, organów regulacyjnych, mediów publicznych oraz organizacji pozarządowych w Polsce. Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszono także przedstawicieli organizacji między-narodowych.

Obrady odbywały się w języku polskim oraz w języku angielskim. W trakcie sesji plenarnych oraz wybranych warsztatów organizatorzy zapewniali tłumaczenie symultaniczne.

 

Czytaj więcej...

III konferencja z cyklu Tożsamość nauk o mediach

Trzecia z cyklu debat naukowych poświęconych tożsamości nauk o mediach  Rola mediów w edukacji społecznej  odbyła się w dniach 17–18 czerwca 2014 roku. Jej celem była analiza edukacyjnych oddziaływań mediów na społeczeństwo w różnych zakresach, ujmowanych wielowymiarowo, przede wszystkim pod kątem kompetencji poszczególnych grup odbiorców oraz specyfiki nadawców.

Wystąpienia skupione były wokół następujących zagadnień:

 • historia i obecny stan oddziaływań edukacyjnych różnych typów mediów w Polsce i za granicą; ich formy, natężenie i skuteczność;
 • kompetencja medialna poszczególnych grup odbiorców, ich zapotrzebowanie edukacyjne i zdolność do percepcji tego typu programów;
 • rola mediów publicznych w zakresie edukacyjnym; diagnoza, postulaty, oceny prognostyczne;
 • funkcje organów państwowych, instytutów badawczych oraz organizacji pozarządowych związane z edukacyjnymi oddziaływaniami medialnymi;
 • nowoczesne techniki edukacyjne w różnych typach mediów;
 • ich użyteczność, efektywność i kosztochłonność.​ 

Czytaj więcej...

II konferencja z cyklu Tożsamość nauk o mediach

Druga z cyklu debat naukowych: Prawo prasowe wobec wyzwań współczesności, która odbyła się w dniach 20–21 czerwca 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim, została poświęcona szeroko pojętej problematyce prawa mediów.

Dostrzegając to, że obowiązujące prawo prasowe jest tworem przestarzałym, wysoce niedoskonałym, nieuwzględniającym w pełni standardów państwa demokratycznego, zainicjowaliśmy dyskusję o koniecznych zmianach wynikających nie tylko z opieszałości ustawodawcy, ale i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w jakiej przyszło funkcjonować współczesnym mediom. Pragnęliśmy spojrzeć na prawo mediów szeroko, nie ograniczając się wyłącznie do dyskusji nad kształtem ustawy prawo prasowe. Prawo mediów to bowiem obszerna grupa regulacji pomieszczonych w wielu aktach normatywnych. Należą do nich między innymi ustawa o radiofonii i telewizji, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks cywilny.

Spotkanie stało się reprezentatywnym forum nie tylko do rzeczowej i merytorycznej debaty nad istniejącymi uregulowaniami, ale także nad stworzeniem tak długo oczekiwanych mechanizmów stanowiących nowy ład informacyjny, zarówno dla tradycyjnego dziennikarstwa, jak i rodzących się wyzwań związanych z rozwojem technologii informacyjnych.

Czytaj więcej...

VII Ogólnopolskie seminarium medioznawcze: Pluralizm mediów, pluralizm w mediach

Pojęcie pluralizmu mediów związane jest z ich różnorodnością, zarówno w sensie strukturalnym jak i zawartości. Dyskusja w tym obszarze powinna więc uwzględniać dwie perspektywy: dostępu i różnorodności podmiotów medialnych oraz dostępność i różnorodność treści. To pierwsze podejście skupia się na pluralizmie produkcji i dystrybucji treści, pluralizmie w odniesieniu do własności i typów mediów (np. formy własności, typy nadawców, itp.), zaś to drugie odnosi się do pluralizmu form ekspresji kulturowej, stanowisk politycznych oraz reprezentacji interesów różnych grup społecznych [np. mniejszości, społeczności językowych, regionalnych i lokalnych, itp.]. Z tego wynika dualna perspektywa zagrożeń oraz wyzwań dotyczących ochrony pluralizmu – ochrony różnorodności rynku medialnego oraz zwrócenia bacznej uwagi na pluralizm przekazów.

Obszary ryzyka ważne dla pluralizmu medialnego mogą obejmować wskaźniki o charakterze normatywnym (prawne gwarancje pluralizmu) jak i demograficznych i gospodarczych, stąd konieczna jest wieloaspektowa analiza tego problemu. Działalność mediów uzależniona jest głównie od sytuacji ekonomicznej kraju, gdyż ich dochody pochodzą przede wszystkim z działalności gospodarczej (reklam i sponsoringu oraz sprzedaży własnej produkcji). Mogą też, zwłaszcza w przypadku mediów publicznych, pochodzić z pomocy publicznej, państwowych lub prywatnych subsydiów. Analiza prawnych regulacji (krajowych oraz ponadnarodowych) mających przeciwdziałać tworzeniu państwowych lub prywatnych monopoli, dysponujących władzą ograniczania autonomii dziennikarzy oraz decydowania o agendzie medialnej, pokazuje, że nie są one dostatecznie skuteczne, jednakże tworzą klimat dla poziomu ochrony pluralizmu mediów oraz w mediach. W organizacjach europejskich, takich jak Rada Europy i Unia Europejska, debata na temat pluralizmu toczy się nieustannie, podobnie jak prace nad monitorowaniem sytuacji pod tym względem w krajach członkowskich. Pragnęlibyśmy dyskutować też nad tym, w jakich sytuacjach pluralizm mediów jest zagrożony: czy tylko wtedy, gdy państwo próbuje kontrolować media, ale czy także wtedy, kiedy to media przejmują kontrolę nad procesami politycznymi i narzucają ton debacie (np. jak w Wielkiej Brytanii w trakcie dyskusji nad Brexitem).

Pragniemy w trakcie konferencji omawiać więc kwestie mieszczące się w we wskazanych powyżej obszarach, ukazujące dwa aspekty pluralizmu – samych mediów oraz tego co publiczność znajduje w przekazach medialnych. Aspekt pierwszy związany jest z zakresem kontroli i nadzoru nad procesami oraz zjawiskiem koncentracji, które może stwarzać ryzyko monopolizacji. Aspekt drugi powiązany jest z treścią przekazów, ich różnorodnością, jakością oraz procesami powstawania przekazów, w tym profesjonalizmem dziennikarskim. Chodzi zwłaszcza o powiązanie pluralizmu medialnego z jego wpływem na pluralizm debaty publicznej oraz w konsekwencji jakość demokracji.

Grunt dla dyskusji pragniemy podporządkować 4 zasadniczym wątkom:

 • Ochrony pluralizmu mediów wobec zagrożeń fundamentalnych praw i wolności: prawa do wolności słowa, dostępu do informacji, polityzacji kontroli nad mediami, jakości debaty publicznej.
 • Struktury systemu medialnego: pluralizmu rynkowego, oceny koncentracji własności i jej przejrzystości, centralizacji systemu medialnego, kondycji mediów trzeciego sektora,
 • Autonomii mediów: niezależności redakcyjnej, stronniczości mediów.
 • Różnorodności treści i form medialnych, w tym zaspokojenia potrzeb różnych grup kulturowych i społecznych, uwzględniania w debacie publicznej głosów wszystkich grup społecznych, a także kompetencji medialnych społeczeństwa.

I konferencja z cyklu Tożsamość nauk o mediach

Rok 2011 przyniósł polskim badaczom mediów i komunikacji społecznej dużą zmianę organizacyjną i instytucjonalną. Nauki o mediach zostały bowiem przez ustawodawcę uznane za odrębna dyscyplinę naukową, co będzie miało przełożenie na organizację konkursów grantowych i podział środków na badania naukowe. Mimo zmian prawnych, ciągle niejasna pozostaje jednak kwestia szczegółowego zakresu nowej dyscypliny. Celem konferencji jest zatem stworzenie forum do debaty dla badaczy mediów i komunikacji społecznej nad tożsamością dyscypliny, a w szczególności jej zakresem przedmiotowym i metodologią badań.

Celem konferencji zorganizowanej w dniach 21-22 czerwca 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim była próba stworzenia wspólnej wizji tego, jak powinna kształtować się nowa dyscyplina naukowa, a także zarysowanie ewentualnych głosów odrębnych i osi sporu w dyskusji nad jej tożsamością.

Czytaj więcej...