OSM-archiwum

V Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze

W dniach 26–27 marca 2015 roku odbyło się V Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. Gatunki i formaty we współczesnych mediach.

Konwencje i struktury gatunkowe współczesnych mediów ulegają ciągłym przeobrażeniom. Klasyczny kanon dziennikarskiej wypowiedzi zastępują różnego rodzaju przekazy hybrydowe lub synkretyczne, które łączą w sobie cechy gatunków dziennikarskich z formami wykorzystywanymi w innych obszarach twórczości. Ta narastająca tendencja po części wynika z nowych możliwości technologicznych mediów i konwergencji ich oferty, czyli dostosowywania się form tradycyjnych do wymogów nowych technologii i vice versa, po części z nasilającej się konkurencji między nadawcami i wreszcie, co się z tym wiąże, z wyborów, oczekiwań i przyzwyczajeń odbiorców. Istnieje zatem potrzeba zastanowienia się nad skalą i kierunkami zmian genologicznych we współczesnych mediach. 

Celem seminarium była próba ustalenia zakresu, specyfiki oraz typologii oferty gatunkowej w prasie, radiu telewizji i Internecie, a także odniesienie się do migracji wzorców gatunkowych między mediami i przykładów ich mimetyzmu.

Tematyka wystąpień i dyskusji koncentrowała się wokół następujących zagadnień:

 • tworzywa i formy podstawowych składowych wypowiedzi w mediach;
 • typologii gatunków;
 • roli genologii w edukacji medialnej;
 • obecności formatów (schematów narracyjnych) w telewizji i prób ich modyfikacji;
 • wpływu formatowania ramówek radiowych na ofertę gatunkową radia;
 • roli gatunków fotograficznych w prasie oraz Internecie. 

Uczestnicy konferencji starali się znaleźć odpowiedzi na kilka istotnych pytań, m.in.:

 • Jak dalece zmieniła się oferta gatunkowo-formatowa we współczesnych mediach i co się do tych przeobrażeń przyczyniło?
 • Czy dziennikarze i media kultywują klasyczne wzorce gatunkowe, czy też dochodzi do ich stopniowej atrofii?
 • Czy znajomość cech typologicznych, konwencji i funkcji gatunków jest nadal świadectwem biegłości warsztatowej i czy ułatwia odbiorcy zrozumienie intencji autora?
 • Czy współczesne media zmierzają w stronę „bezgatunkowości”? Czy w miejsce klasycznego powstanie nowy kod gatunkowy o synkretyczno-hybrydowym charakterze? 
 • Jaka jest perspektywa zmian gatunkowych wobec rozwoju nowych technologii, oraz zjawiska konwergencji mediów? 
 • Media społecznościowe – nowa gatunkowa przestrzeń?
 • W jakim stopniu wybór konwencji gatunkowej może rzutować na odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych? 
 • Jaka jest przyszłość genologii dziennikarskiej i jakie miejsce zajmuje ona w nowej dyscyplinie naukowej (nauki o mediach)?