OSM-archiwum

VI Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze

8 kwietnia 2016 roku odbyło się VI Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. Publiczność mediów w epoce cyfrowej.

Dynamiczny rozwój nowych technologii i mediów w erze cyfrowej powoduje zmiany w sposobie korzystania z mediów przez publiczność. Rosnąca popularność platform odbioru i dzielenia się zawartością medialną typu Facebook, Netflix, YouTube czy Twitter wpływa na konieczność analizy procesów komunikowania z perspektywy kultury partycypacji, interakcji oraz rosnącej roli dziennikarstwa obywatelskiego.

Celem seminarium naukowego była analiza współczesnych systemów medialnych z perspektywy użytkowników mediów. Organizatorzy zaproponowali debatę o współczesnych definicjach publiczności: od pasywnych odbiorców, do aktywnych uczestników procesów komunikowania, po przykłady prosumeryzmu, swarmingu, a także współtworzenia i udziału publiczności w dystrybucji treści medialnych. Specjalną uwagę poświęcono zmieniającym się sposobom korzystania z mediów przez publiczność oraz metodologii badań audytoriów. Analizę publiczności mediów w erze cyfrowej prowadzono także z uwzględnieniem kategorii kompetencji medialnych, wykluczenia cyfrowego i pluralizmu mediów z perspektywy użytkownika, w oparciu o debatę nad potencjałem inicjatyw oddolnych (rozwój blogosfery, dziennikarstwo obywatelskie) i włączania obywateli w procesy zarządzania mediami (procesy governance). Został uwzględniony wpływ aktywnej publiczności na działalność mediów tradycyjnych (user-generated content) i zmieniające się modele biznesowe współczesnych firm medialnych (crowdsourcing, finansowanie społecznościowe, modele otwartej innowacji).

Czytaj więcej...

V Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze

W dniach 26–27 marca 2015 roku odbyło się V Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. Gatunki i formaty we współczesnych mediach.

Konwencje i struktury gatunkowe współczesnych mediów ulegają ciągłym przeobrażeniom. Klasyczny kanon dziennikarskiej wypowiedzi zastępują różnego rodzaju przekazy hybrydowe lub synkretyczne, które łączą w sobie cechy gatunków dziennikarskich z formami wykorzystywanymi w innych obszarach twórczości. Ta narastająca tendencja po części wynika z nowych możliwości technologicznych mediów i konwergencji ich oferty, czyli dostosowywania się form tradycyjnych do wymogów nowych technologii i vice versa, po części z nasilającej się konkurencji między nadawcami i wreszcie, co się z tym wiąże, z wyborów, oczekiwań i przyzwyczajeń odbiorców. Istnieje zatem potrzeba zastanowienia się nad skalą i kierunkami zmian genologicznych we współczesnych mediach. 

Czytaj więcej...

IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze

21 marca 2014 roku odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. Wpływ Internetu na ewolucję n@rodowych systemów medialnych.

Jak zmienił się świat mediów w trakcie pierwszej dekady obecnego millenium ukazał Michael Schudson w artykule w „Journalism” z 2009 roku o znamiennym tytule Ten years backwards and forwards. Uświadamiał w nim, że: nie istniały wtedy Facebook, YouTube, Wikipedia, blogosfera stawiała swoje pierwsze kroki, a obecny gigant technologiczny i medialny Google dopiero został zarejestrowany. W cyfrowej rzeczywistości wiele się więc wydarzyło od początku XXI wieku. W związku z powyższym zaproponowaliśmy dyskusję na temat specyfiki działania mediów na świecie w epoce wielkiej zmiany systemowej, jaka dokonuje się we wszystkich sektorach mediów za sprawą Internetu.

Czytaj więcej...